Stališče odbornika Društva koroških slovenskih pravnikov:

Na spletni strani www.volksgruppen.orf.at/slovenci je objavljen 11.05.2023 zapis pod naslovom »DKSP: Člen 7 v nevarnosti« (11.05.2023), ki povzema izjavo »Društva koroških slovenskih pravnikov«. ORF ne poroča, kako je prišlo do te izjave, ki je vsaj jaz kot odbornik tega društva poprej nisem nikdar videl niti vedel, da se pripravlja. Izjavo je treba dopolniti:

Politična kritika neznanega avtorja iz društva, ki ni zadovoljen s stanjem uresničevanja manjšinskih pravic, je sicer v marsičem upravičena, vendar mi zdaj ne gre za to. Za nepravnike je morda manj razumljivo dejstvo, da ima 7. člen avstrijske državne pogodbe 1955 dve osnovi, ki utemeljujeta njegovo veljavo na različen način, namreč da gre na eni strani za meddržavno pogodbo, ki pa je (vsaj večinoma) tudi v notranje-državnem ustavnem rangu. 7. člen ADP je zato zavarovan kot ustavno določilo, res pa je, da je prišlo na področju dvojezičnih napisov leta 2011 do nekega (za mnoge še do danes ne sprejetega) kompromisa s privolitvijo političnih predstavnikov vseh treh organizacij do nove ureditve, ki je samo deloma odpravila pomanjkljivo urejanje tega vprašanja po zakonu o narodnih skupinah (Volksgruppengesetz) iz leta 1976. Ni res, da ni bilo nobenih napredkov, kot tudi ni res, da je 7. člen docela izpolnjen, je pa zato že kar »v nevarnosti«?

Kot pravnik in kot politično razmišljujoči državljan moram razlikovati, kaj so pravna dejstva in kaj so – sicer upravičene – politične zahteve manjšine. Žal 7. člena ADP v marsičem ni tako jasen, kot bi lahko bil, kar pa naj nas ne ovira pri čim bolj »ekstenzivni« interpretaciji manjšinskih pravic. Ne moremo pa spregledati dejstva, da je tudi avstrijsko ustavno sodišče (primer sodbe glede dvojezičnih napisov v Škocjanu) že podalo neko zelo restriktivno interpretacijo teh pravic, ker jih je zanikalo z argumentom padajočega števila slovensko govorečih med dvema štetjema (kar je bil, kot upam, enkratni spodrsljaj). In ne smemo spregledati, da so izgledi na kake »intervencije« zavezniških sil za uveljavitev 7. člena ADP bolj pravljica kot realnost.   

Društvo koroških slovenskih pravnikov naj varuje videz nadstrankarstva in naj posreduje, kadar to želijo osrednje organizacije, strokovno utemeljena stališča, če hoče kaj koristnega prispevati. Drugače se lahko zgodi, da bo javnost uvrščala izjave našega društva v sklop politične polemike namesto med strokovno upoštevna mnenja. S tem pa nikomur ne bomo nič pomagali. 

Dr. Franz Serajnik, odvetnik